تکمیل پرنده و پرداختی

پس از جلسه و صحبت های نهایی در دفتر جهت تکمیل پرونده و تامین سرمایه هماهنگی لازم انجام خواهد شد تا در زمانی کوتاه بتوانیم سرمایه شما را پرداخت کنیم